Kwalifikacje na miarę potrzeb

KWALIFIKACJE NA MIARĘ POTRZEB

Projekt „Kwalifikacje na miarę potrzeb” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 144 osób (91K i 53M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. śląskiego
w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki.

2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych.

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.

4. Stworzenie uczestnikom/uczestniczkom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego.

5. Objęcie uczestników/uczestniczek wsparciem w postaci pośrednictwa pracy.

Wartość projektu wynosi: 1 852 891,32 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 760 011,32 PLN

 


W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy poprzez:
 • pogłębioną analizę potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń),
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich uczestników/uczestniczek projektu,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • określenie potencjału: analizę mocnych i słabych stron,
 • uczenie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych i zawodowych,
 • motywowanie uczestników/uczestniczek do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej).

 

 1. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe z tematów:                                                                             
 • Spedytor międzynarodowy z językiem angielskim (40 h + 120 h angielski)
  • zag. prawne związane z transportem drogowym oraz z pracą w transporcie
  • spedycja w róznych środkach transportu
  • zasady pracy spedytora
  • zajęcia praktyczne
  • język angielski
 • Spawanie blach i rur  spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 (103 h)
  • program zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa:  23h teorii, 80h praktyki
 • Szkolenie ECDL (140 h) + Kurs kancelaryjno-archiwalny (34 h)
  • podstawy pracy z komputerem(B1)
  • podstawy pracy w sieci(B2)
  • przetwarzanie tekstów(B3)
  • arkusze kalkulacyjne(B4)
  • IT Security(S3)
  • Web editing(S4)
  • rozwiązywanie problemów(S9)
  • Kurs kancelaryjno-archiwalny:
  • Prawne podstawy postępowania z dokumentacją
  • Rodzaje współczesnej dokumentacji w zakładzie pracy
  • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji
  • Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji
  • Organizacja i zadania archiwów zakładowych
  • Archiwizowanie (opracowanie) dokumentacji
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jawnej, tajnej i poufnej
  • Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej

 

 1.  3 lub 4- miesięczny staż zawodowy.

 

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy

Projekt skierowany jest do 144 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.


Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,
 • podczas stażu opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi (dla 10 osób).


W ramach projektu zostały zaplanowane dla 81 uczestników/uczestniczek 4-miesięczne  lub dla 108 uczestników/uczestniczek 3-miesięczne staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe

 

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 505 454 504

email: kwalifikacje@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój