Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

Projekt „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Piotr Matysiak  "EL – TRANS. 

                                                  

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 112 osób (56K i 56M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 21-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. śląskiego
w okresie 01.01.2018-30.09.2019r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych
3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 1 860 920,96 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 767 439,91 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym poprzez:
 • Wstępna identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakr. doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy-etap rekrutacji,
 • Poradnictwo zawodowe/psychologiczne wraz z IPD :

PROGRAM:
-pogłębiona analiza potrzeb (zakr. i intensywności wsparcia,doboru szkoleń)
-opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
-określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
-analiza osobowości zawodowej i określenie predysp. zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
-określenie potencjału:analiza mocnych i słabych stron
-radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodoych
-motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
-trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy(kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
-Monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika proj.(analiza działań i weryfikacja/modyfikacja IPD)

 1. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe z tematów (do wyboru):                                                                             

a) Spedytor  (100 h szkolenia + egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ULC)

 • zag. prawne związane z transportem drogowym oraz z pracą w transporcie
 • spedycja w róznych środkach transportu
 • zasady pracy spedytora
 • zajęcia praktyczne 
 • Bezpieczny łańcuch dostaw

Szkolenie mające na celu umożliwienie ubieganie się o status Zarejestrowanego Agenta lub Znanego Nadawcy przez firmy z branży spedycyjnej, logistycznej, magazynowej oraz firmy które eksportują swoje produkty. Status ten poprawi ich konkurencyjność poprzez obniżenie kosztów związanych z kontrolami bezpieczeństwa. Jednym z warunków zachowania bezpiecznego łańcucha dostaw jest posiadanie przeszkolonej kadry.
 

b) Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne (100h szkolenia + egzamin potwierdzający nabyte kwalifikacje) 

 • Podstawy pracy w sieci. 
 • Edytor tekstów
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Bazy danych, projektowanie i stosowanie
 • Grafika prezentacyjna
 • Język SQL
 • Programy graficzne
 • Projektowanie stron www

c)  Kierowca kat. C (230 h szkolenia + egzaminy ), w tym: 

 • Prawo jazdy kat. C (20h teorii + 30h praktyki),
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy (130h teorii + 10h praktyki),
 • przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) + cysterny (40h teorii)
 1.  3 lub 4- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 112 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 21-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), 
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.


Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 lub 4-miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

 

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. 505 434 616

tel.  728 450 317

email: tsl@letowskiconsulting.pl

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.