Projekt „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020r. do 28 lutego 2022 r.

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez
min. 80% z grupy 160 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 1 944 960,00PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 653 216,00 PLN

Oferowane wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. spotkanie z doradcą zawodowym  – badanie  potrzeb i dopasowanie  odpowiedniego tematu szkolenia zawodowego (1 godzina);
 2. szkolenie zawodowe z zakresu IT, do wyboru:
  • Tworzenie aplikacji internetowych,
  • Akademia Social Media,
  • Projektowanie stron www,
  • Tester oprogramowania,
  • Grafika komputerowa,
 3. szkolenie miękkie: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA i ZAWODOWA (16 godzin)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):
-wiek powyżej 18 roku życia,
-miejsce pracy/nauki/zamieszkania na obszarze woj. śląskiego.

Kryteria premiujące (przyznawane 0-12):
-status osoby z niepełnosprawnością (2pkt)
-miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (4pkt)
-wiek po 50 roku życia (2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej (2pkt)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w październiku 2020r.

Szczegóły rekrutacji do projektu – WKRÓTCE.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerami telefonów:

 • 505 454 504 lub
 • 517 921 652 lub
 • 795 501 714

lub mailowo: rekrutacja@letowskiconsulting.pl

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17
e-mail: akademia@letowskiconsulting.pl ;   telefon kontaktowy505 434 616

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

 REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub   505 454 504    rekrutacja@letowskiconsulting.pl