Projekt „DRZWI DO RYNKU PRACY” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2020-31.08.2021 grupy 100 osób (50K i 50M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu miast OSI woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

WARTOŚĆ PROEJKTU WYNOSI: 1 388 310,24 PLN.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 1 318 894,72 PLN

 

OFEROWANE WSPARCIE:

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziany jest BEZPŁATNY udział w poniższych wsparciach:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.

 1. Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1. Staż zawodowy trwający 3 miesiące:

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 55 % uczestników projektu.

 1. Pośrednictwo pracy:

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu (dla osób odbywających staż),
 • wymagane do stażu badania lekarskie (dla osób odbywających staż),
 • koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (dla części osób odbywających staż),
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 55 % uczestników/uczestniczek 3-miesięczne  staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego na terenie miast z Obszaru Strategicznej Interwencji (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),

 

oraz należących do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne w tym długotrwale, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,\
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w listopadzie 2020r.

Szczegóły rekrutacji do projektu – WKRÓTCE.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerami telefonów:

 • 517 921 652 lub
 • 795 501 714

lub mailowo: rekrutacja@letowskiconsulting.pl

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0411/19

04 stycznia 2021r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0411/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. DRZWI DO RYNKU PRACY  nr RPSL.07.01.03-24-0411/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0411/19
 2. załączniki do wypełnienia

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17

Telefon: 728-450-304; 789-258-329

e-mail: drzwidorynku@letowskiconsulting.pl

Czynne:

poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;

Wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00