Projekt „Program Indywidualnego Wsparcia” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.02.01-24-0202/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.07.2019 – 30.04.2020 r..

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 100 osób ( 60 K i 40 M ) biernych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby
z niepełnosprawnościami spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
 • osoby niepracujące – bierne zawodowo (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) ,
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się
i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane:

 • osoby będące osobami z niepełnosprawnością, mieszkańcami miast średnich lub obszarów objętych LPR- 1 pkt;
 • osoby z wykształceniem  na poziomie ISCED 3- 2 pkt;
 • oraz osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO- 4 pkt ( pierwszeństwo )

*) Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji:

Będzin; Bielsko-Biała; Bieruń; Blachownia; Bobrowniki; Bojszowy; Buczkowice; Bytom; Chorzów; Chybie; Ciasna; Cieszyn; Czechowice-Dziedzice; Czeladź; Czernichów; Czerwionka-Leszczyny; Częstochowa; Dąbrowa; Górnicza; Dąbrowa Zielona; Gaszowice; Gierałtowice; Gliwice; Goczałkowice-Zdrój; Hażlach; Imielin; Istebna; Janów; Jaworze; Jaworzno; Jastrzębie-Zdrój; Jejkowice; Jeleśnia; Kalety; Katowice; Kłobuck; Kłomnice; Knurów; Kochanowice; Koniecpol; Konopiska; Kornowac; Koziegłowy; Krupski Młyn; Krzanowice; Krzepice;  Krzyżanowice; Kuźnia Raciborska Lelów; Lędziny; Lipowa; Łodygowice; Łazy; Lubornia; Lipie; Lyski;  Milówka; Miasteczko Śląskie; Mierzęcice; Mikołów; Mysłowice; Myszków; Mszana; Mstów;  Miedźna;  Nędza; Ogrodzieniec; Olsztyn; Orzesze; Ornontowice; Ożarowice; Pawłowice; Pilchowice; Pietrowice Wielkie; Poraj; Poręba;  Psary; Pszczyna; Pszów; Przystajń;  Pyskowice; Przyrów;  Racibórz; Radlin; Radzionków; Ruda; Śląska; Rudnik; Rudziniec;  Rydułtowy; Rybnik; Rędziny; Siemianowice Śląskie; Siewierz; Sosnowiec; Starcza; Sośnicowice; Szczyrk; Ślemień; Świerklaniec; Świętochłowice; Świnna; Sławków, Skoczów Tarnowskie Góry; Toszek; Tychy; Ustroń; Ujsoły; Węgierska Górka; Wisła; Wodzisław; Śląski; Wojkowice; Woźniki; Wyry; Zabrze; Zawiercie; Zbrosławice; Zebrzydowice; Żarki; Żory; Żywiec;

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 2. Szkolenie z zakresu autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy oraz zarządzania czasem,
 3. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
 4. Staż trwający minimalnie 3 miesiące i maksymalnie 5 miesięcy, wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 5. Pośrednictwo pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) ,- co najmniej 39%
 2. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – co najmniej 54%

Wartość projektu wynosi: 1 718 053,20 zł PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 447 975,24 zł PLN

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 795-501-720, 789-258-329
tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 61 lub 66

e-mail: indywidualnewsparcie@letowskiconsulting.pl,

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:

GRUPA 1

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z ręcznym cięciem tlenowym

GRUPA 2

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Sprzedawca z elementami zarządzania gospodarką magazynową i obsługą programów klasy ERP

GRUPA 3

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Pomoc nauczyciela przedszkola i opiekunki żłobkowej, pomoc kuchenna

GRUPA 4

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Kurs kosmetyki praktycznej i wizażu

GRUPA 5

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą

GRUPA 6

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwane pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługa pacjenta, marketing i sprzedaż usług

GRUPA 7

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Projektowanie stron WWW i sprzedaż internetowa

GRUPA 8

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługi pacjenta, marketingu i sprzedaży

GRUPA 9

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługi pacjenta, marketingu i sprzedaży

GRUPA 10

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Animator czasu wolnego, organizacja imprez i sprzedaż usług eventowych

27.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym” kończącego się nabyciem kwalifikacji dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA” nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Rozeznanie rynku nr  02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18
 2. załączniki do wypełnienia

 

31.07.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego usługi wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych dla uczestników projektu pt. „PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA” nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Rozeznanie rynku nr  01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 
 2. Załączniki do wypełnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.