Przejmij stery do swojej kariery

Projekt „PRZEJMIJ STERY DO SWOJEJ KARIERY” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-30.09.2023 grupy 320 osób (160K i 160M) do 29 roku życia o niskich kwalifikacjach  z grupy NEET, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nieuczących się, z obszaru woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 3 929 600,00 zł

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Sprawdzimy, która z proponowanych form wsparcia będzie dla Ciebie najlepsza i pozwoli Ci podnieść kwalifikacje atrakcyjne dla pracodawców.
 2. Zorganizujemy spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże Ci ustalić odpowiednią ścieżkę kształcenia zgodną z Twoimi zainteresowanymi i kompetencjami.
 3. Otrzymasz Indywidualny Plan Działania – przydatny harmonogram rozwoju dostosowany wyłącznie do Twoich potrzeb i oczekiwań.
 4. Na podstawie diagnozy Twoich kwalifikacji, predyspozycji, a także potrzeb lokalnego rynku pracy zaproponujemy ciekawe szkolenia zawodowe zgodne z Twoim IPD.
 5. Pomożemy znaleźć staże zgodne z Polskimi Ramami Jakości i Staży, dzięki czemu w sposób praktyczny będziesz mógł/mogła wykorzystać swoje umiejętności.
 6. Otrzymasz wsparcie w poszukiwaniu pracy ­- dobierzemy i wspólnie rozważymy najciekawsze oferty pracy, podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do rekrutacji.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYMAGANE):

Projekt skierowany jest do 320 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

a. wiek w przedziale 18-29 lat,
b. posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
c. nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nieuczestniczenie
w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
d. zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
e. nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:

 • osoba, która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoba, która opuściła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczego lub specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoba, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matka przebywającą w domu samotnej matki,
 • osoba, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoba, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoba, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

f. nie odbywanie kary pozbawienia wolności

W szczególności zapraszamy osoby:

1) z grupy NEET niezarejestrowane w urzędzie pracy
2) o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)
3) zamieszkałe w miastach średnich lub miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze
4) bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo
5) bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
6) z niepełnosprawnością
7) kobiety

8) byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY/UCZESTNICZKI MAJĄ ZAPEWNIONE BEZPŁATNIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach lub stażu,
 • wymagane do stażu badania lekarskie (dla osób odbywających staż)
 • koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH FORM WSPARCIA

 1. Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 2. Pośrednictwo pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

 1. GRUPA 1 – Szkolenie kosmetyczne z elementami obsługi klienta
 2. GRUPA 2 – Szkolenie: pomoc opiekuna w żłobku i nauczyciela w przedszkolu, pomoc kuchenna.
 3. GRUPA 3 – Szkolenie: Logistyka z obsługą kadrową oraz sprzedażą internetową
 4. GRUPA 4 – Szkolenie: Pomoc opiekuna w żłobku i nauczyciela w  przedszkolu, pomoc kuchenna
 5. GRUPA 5 – Szkolenie: Pracownik biurowy wraz z obsługą klienta
 6. GRUPA 5 – Pracownik biurowy wraz z obsługą klienta – Część praktyczna
 7. GRUPA 6 – Szkolenie: Magazynier z obsługą wózka widłowego
 8. GRUPA 7 – Szkolenie:  Pracownik rejestracji medycznej z administracją biurową
 9. GRUPA 8 – Szkolenie: Profesjonalny kurs stylizacji paznokci poziom I z obsługą klienta
 10. GRUPA 9 – Szkolenie: Pomoc opiekuna w żłobku i nauczyciela w przedszkolu, pomoc kuchenna
 11. GRUPA 10 – Szkolenie: Pracownik rejestracji medycznej
 12. GRUPA 11 – Szkolenie: Pracownik rejestracji medycznej
 13. GRUPA 12 – Szkolenie: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 14. GRUPA 13 – Szkolenie: Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
 15. GRUPA 14 – Szkolenie: Podstawy Programowania 
 16. GRUPA 15 – Szkolenie: Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
 17. GRUPA 16 – Szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
 18. GRUPA 17 – Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
 19. GRUPA 18 – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego 
 20. GRUPA 19 – Pracownik rejestracji medycznej
 21. GRUPA 20 – Pracownik rejestracji medycznej
 22. GRUPA 21 – Kurs florystyczny
 23. GRUPA 22 – Podstawowy kurs barberingu
 24. GRUPA 23 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
 25. GRUPA 24 – Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
 26. GRUPA 25 – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 27. GRUPA 26 – Pracownik ds. obsługi biura
 28. GRUPA 27 – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 29. GRUPA 28 – Profesjonalny kurs stylizacji paznokci poziom I
 30. GRUPA 29 – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 31. GRUPA 30 – Kadry i płace
 32. GRUPA 31 – Podstawy programowania (Python)
 33. GRUPA 32 – Lifting i laminacja rzęs z podstawami przedłużania rzęs
 34. GRUPA 33 – Podstawy programowania (Python)
 35. GRUPA 34 – Grafika komputerowa (Rastrowa)
 36. GRUPA 35 – Stylizacja paznokci, rzęs i brwi
 37. GRUPA 36 – Pracownik rejestracji medycznej
 38. GRUPA 37 – Grafika komputerowa (Rastrowa)
 39. GRUPA 38 – Stylizacja paznokci, rzęs i brwi
 40. GRUPA 39 – Obsługa wózka jezdniowego
 41. GRUPA 40 – Lifting i laminacja rzęs z podstawami przedłużania rzęs
 42. GRUPA 41 – Akademia Social Media
 43. GRUPA 42 – Lifting i laminacja rzęs z podstawami przedłużania rzęs
 44. GRUPA 43 – Pracownik HR
 45. GRUPA 44 – Stylizacja paznokci, rzęs i brwi
 46. GRUPA 45 – Stylizacja rzęs i brwi
 47. GRUPA 46 – Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
 48. GRUPA 47 – Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
 49. GRUPA 48 – Stylizacja paznokci, rzęs i brwi
 50. GRUPA 49 – Grafika komputerowa
 51. GRUPA 50 – Akademia Social Media
 52. GRUPA 51 – Obsługa wózka jezdniowego
 53. GRUPA 52 – Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
 54. GRUPA 53 – Profesjonalny kurs stylizacji paznokci poziom I

 

HARMONOGRAM STAŻY:

 1. Harmonogram 1
 2. Harmonogram 2
 3. Harmonogram 3

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

Biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Stanisława Staszica 20
e-mail: przejmij.stery@letowskiconsulting.pl;

telefon kontaktowy: 728-450-304

Czynne: poniedziałek i środa 7:00 – 18:00; wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

REKRUTACJA: tel. 880-789-347 lub 795 501 714