To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego

Projekt „To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.02.01-14-0072/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2020r. do 28 lutego 2021r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wzrost aktywności zawodowej 80 osób (45 K i 35 M) uczestniczących w projekcie z terenu woj. mazowieckiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.03.2020 – 28.02.2021 r..

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 80 osób ( 45 K i 35 M )  – wyłącznie fizycznych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby o niskich kwalifikacjach spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • wiek 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
  • osoby ubogo pracujące, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Osoba uboga pracująca:

1.osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

lub

2. osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej – osoba zatrudniona na podstawie umowy (w oparciu o stosunek pracy lub innej formy zatrudnienia) zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Osoba pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej – osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

 

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane:

  • osoby o niskim poziomie kwalifikacji ISCED 3 i poniżej – 2 pkt;
  • osoby będące osobami z niepełnosprawnością – 2 pkt;
  • osoby będące mieszkańcami miast średnich tracących funkcje gospodarcze – 2 pkt;
  • osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO– 4 pkt;

Wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w woj. mazowieckim:

Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

ETAP I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów

ETAP III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego

ETAP IV – Zakończenie realizacji IPD – posumowanie działań

2. Wsparcie psychologiczne;

3. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy

4.Staż trwający 3 miesiące- przewidziany jest dla 25% UP, u których wsparcie nie będzie kolidowało z obowiązkami wynikającymi z aktualnego zatrudnienia.

5. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

– egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– wyżywienie podczas szkolenia

– możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenie i staż

– ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń

– materiały szkoleniowe

– wymagane do szkoleń / stażu badania lekarskie

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  1. Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej w przypadku osób pracujących
    co najmniej 27%

Wartość projektu:  1 030 988,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  868 916,89 PLN