Projekty zakończone

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów zrealizowanych przez firmę Łętowski Consulting. Każdy z projektów ma osobną podstronę. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi danymi.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego – gmin: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Kalety, Krupski, Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Cztery kroki do aktywności

(w ramach 7.1 RPO WP) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach z terenu woj. podkarpackiego – powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.12.2017r. do 30.06.2019r.

Trójkąt aktywizacji

(w ramach 7.1.1 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z obszarów rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Nowy Start

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie)

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2017r. do 31.03.2019r.

Kwalifikacje na miarę potrzeb

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Realizacja projektu trwa od 01.02.2017r. do 31.01.2019r.

www.dreamsart.pl

Projekt „Nowe możliwości”

(w ramach 7.4.2 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z obszaru województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Realizacja projektu trwa od 01.08.2017r. do 30.11.2018r.