Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska

Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski 
oraz Grupy CARGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. :

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
 3. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
 4. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 1 462 290,60 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 389 176,07 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

I. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),

II. Szkolenie przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe – do wyboru:

Szkolenia zawodowe dla 60 osób (5-6 grup) – ok 160 godzin dydaktycznych (20 dni po 8h) – tematyka szkoleń ustalana na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego przez Doradcę Zawodowego

LUB

Kierowca samochodu ciężarowego dla 40 osób (w tym Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych – podstawy + cysterny) – 230 godzin (ok 28 dni teorii + indywidualne jazdy z instruktorem)

III. Staż zawodowy   3 – miesięczny,

IV. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednej z gmin:
  • powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
  • powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
  • powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie  podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE (do pobrania) -> REGULAMIN _ Leśna Kraina

Biuro Projektu:
ŁĘTOWSKI CONSULTING
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina
Górnego Śląska”
42-286 Koszęcin,
ul. Szkolna 13,

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

Partner projektu:

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. K.
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 tel.: +48 795 501 719 lub +48 728 450 317

e-mail: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

lub w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lesna Kraina Górnego Śląska”
42-286 Koszęcin,  ul. Szkolna 13,  tel. (34) 373 52 95

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria*:

 • wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednej z gmin:
  • powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
  • powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
  • powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w zakładce DO POBRANIA),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o poziomie wykształcenia,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową lub bezrobotną (ewentualnie zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne),
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

* z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Harmonogram

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

styczeń 2019r.

Rozpoczęły się szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” dla grupy 4 i 5

listopad 2018 r.

Rozpoczęło się szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” dla grupy 3 oraz szkolenia „Kierowca kat. C” dla 3 grupy

październik 2018r. 

Rozpoczęło się szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” dla grupy 2 oraz szkolenia „Kierowca kat. C” dla 2 grupy

wrzesień 2018r. 

Rozpoczęło się szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” dla grupy 1

sierpień 2018r. 

Rozpoczęło się szkolenie „Kierowca kat. C” dla grupy 1.

Zapytania ofertowe

27.05.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/LeśnaKraina/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/LeśnaKraina/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


27.02.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: Ms Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 15 osób łącznie) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


10.01.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup uczestników / uczestniczek (łącznie max 26 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.


02.01.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup uczestników / uczestniczek (liczącej max 26 osób łącznie) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


19.11.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej (Lider konsorcjum).


09.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 10 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


09.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej (Lider konsorcjum).


28.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


21.09.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej ok 8 – 12 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.


12.09.2018 Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina18 

Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji ogłoszonego w dniu 07.09.2018 r. Zapytania ofertowego nr  3/ZO/LesnaKraina/18 w  zakresie określonym w załaczonym piśmie. 


07.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej ok 8 – 12 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


16.07.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 02/RR/LeśnaKraina/2018 – Grupa CARGO

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 02/RR/LeśnaKraina/2018 , dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 • Rozeznanie rynku nr 02/RR/LeśnaKraina/2018 ->9_RR 02

16.07.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 01/RR/LeśnaKraina/2018 – Łętowski Consulting 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 01/RR/LeśnaKraina/2018 , dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 • Rozeznaie rynku nr 01/RR/LeśnaKraina/2018 ->10_RR 01

 


15.05.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę  LIGI  OBRONY KRAJU Oddział w Katowicach  w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia.


23.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy)  organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.


17.04.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla Uczestników projektu   pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


12.04.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy)  organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz zgłoszeniowy ->Formularz rekrutacyjny_Leśna Kraina
 2. Regulamin udziału w projekcie ->REGULAMIN _ Leśna Kraina (1)
 3. Oświadczenia uczestnika projektu ->Oświadczenia Uczestnika Projektu_Leśna Kraina