Projekt „Aktywność i praca – to się opłaca!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 1 czerwca 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Projekt realizowany jest na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-30.04.2023 grupy 112 osób  o niskich kwalifikacjach po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 1 539 922,68 PLN.

Dofinansowanie projektu: 1 462 926,54 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 308 934,27 PLN

W ramach projektu, dla uczestników, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym :

Etap I –  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 1. Wsparcie szkoleniowe : 

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1. Staż zawodowy 3 – miesięczny.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 55 % uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 112 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia(od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. Śląskiego na terenie SUBREGIONU CENTRALNEGO 
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • ​osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  • osoby ubogie pracujące, LUB
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 55% uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Lista gmin i powiatów objętych wsparciem w ramach projektu:

 1. Powiat będziński
 2. Powiat bieruńsko-lędziński
 3. Powiat gliwicki
 4. Powiat lubliniecki
 5. Powiat mikołowski
 6. Powiat pszczyński
 7. Powiat tarnogórski
 8. Powiat zawierciański
 9. Gmina Bytom
 10. Gmina Chorzów
 11. Gmina Dąbrowa Górnicza
 12. Gmina Jaworzno
 13. Gmina Katowice
 14. Gmina Mysłowice
 15. Gmina Piekary Śląskie
 16. Gmina Ruda Śląska
 17. Gmina Siemianowice Śląskie
 18. Gmina Sosnowiec
 19. Gmina Świętochłowice
 20. Gmina Tychy
 21. Gmina Zabrze
 22. Gmina Gliwice

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek powyżej 30 roku życia lat – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie Subregionu Centralnego (wykaz miejscowości poniżej).
 • posiadanie niskich kwalifikacji tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne)
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  • osoby ubogie pracujące, LUB
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 112 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
 • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
 • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).
 2. W przypadku osób bezrobotnych –zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w PUP, zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP,
 3. W przypadku osób biernych zawodowo– oświadczenie, zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu
 4. W przypadku osób pracujących– zaświadczenie od pracodawcy

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
  się z Regulaminem udziału w projekciei zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamindostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu
 3. Rekrutacja trwać będzie od czerwca 2021 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób  spełniających kryteria uczestnictwa .
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: aktywnosc@letowskiconsulting.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacjiw ramach projektu:
  • Etap 1: Ocena formalna– polegająca na weryfikacji:
   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków   Regulaminuw sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 1. Etap 2: Ocena merytoryczna– obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego oraz miastaredniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze – 4 punkty
 • osoba niepełnosprawna – 2 punkty
 • osoba bierna zawodowo / bezrobotna – 2 punkty
 • osoba powyżej 50 roku życia – 2 punkty
 • kobiety – 2 punkty

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów, z zastrzeżeniem, żesobom będącym byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO przysługuje pierwszeństwo.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  1. osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)- 100%,
  2. osoby bierne zawodowo – ok 65%
  3. osoby bezrobotne (w tym długotrwale) – ok 20%
  4. osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – minimum 15%
  5. osoby powyżej 50 roku życia – około 3%,
  6. osoby z niepełnosprawnościami – około 3%,
  7. kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 -4 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5-7 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w Regulaminie.

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w  Regulaminie.
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekciei od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

Lista gmin i powiatów objętych wsparciem w ramach projektu:

 1. Powiat będziński
 2. Powiat bieruńsko-lędziński
 3. Powiat gliwicki
 4. Powiat lubliniecki
 5. Powiat mikołowski
 6. Powiat pszczyński
 7. Powiat tarnogórski
 8. Powiat zawierciański
 9. Gmina Bytom
 10. Gmina Chorzów
 11. Gmina Dąbrowa Górnicza
 12. Gmina Jaworzno
 13. Gmina Katowice
 14. Gmina Mysłowice
 15. Gmina Piekary Śląskie
 16. Gmina Ruda Śląska
 17. Gmina Siemianowice Śląskie
 18. Gmina Sosnowiec
 19. Gmina Świętochłowice
 20. Gmina Tychy
 21. Gmina Zabrze
 22. Gmina Gliwice

Lista miast średnich województwa śląskiego (w tym 15-20 tys. mieszkańców -będących stolicami powiatów)

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

Lista miast średnich województwa śląskiego tracących funkcje społeczno-gospodarcze

 1. Bytom
 2. Jastrzębie Zdrój
 3. Rydułtowy
 4. Sosnowiec
 5. Świętochłowice
 6. Zabrze

12.04.2023 r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia  szkolenia z egzaminem w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

30.12.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia  szkolenia z egzaminem w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

07.12.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia  egzaminu w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

19.08.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia z egzaminu w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

01.08.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

22.02.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

18.02.2022r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  egzaminu  w ramach projektu pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

17.12.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia   wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

03.12.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia   wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

21.10.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0ADC/20 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia   wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „AKTYWNOŚĆ I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!” nr RPSL.07.01.03-24-0ADC/20  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Stanisława Staszica 20
e-mail: aktywnosc@letowskiconsulting.pl ;   telefon kontaktowy: 516-185-413

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

 REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub   505 454 504    rekrutacja@letowskiconsulting.pl