Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

Projekt „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Piotr Matysiak  „EL – TRANS. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 112 osób (56K i 56M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 21-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. śląskiego
w okresie 01.01.2018-30.09.2019r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych
3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 1 860 920,96 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 767 439,91 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym poprzez:
 • Wstępna identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakr. doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy-etap rekrutacji,
 • Poradnictwo zawodowe/psychologiczne wraz z IPD :

PROGRAM:
-pogłębiona analiza potrzeb (zakr. i intensywności wsparcia,doboru szkoleń)
-opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
-określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
-analiza osobowości zawodowej i określenie predysp. zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
-określenie potencjału:analiza mocnych i słabych stron
-radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodoych
-motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
-trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy(kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
-Monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika proj.(analiza działań i weryfikacja/modyfikacja IPD)

 1. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe z tematów (do wyboru):                                                                             

a) Spedytor  (100 h szkolenia + egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ULC)

 • zag. prawne związane z transportem drogowym oraz z pracą w transporcie
 • spedycja w róznych środkach transportu
 • zasady pracy spedytora
 • zajęcia praktyczne
 • Bezpieczny łańcuch dostaw

Szkolenie mające na celu umożliwienie ubieganie się o status Zarejestrowanego Agenta lub Znanego Nadawcy przez firmy z branży spedycyjnej, logistycznej, magazynowej oraz firmy które eksportują swoje produkty. Status ten poprawi ich konkurencyjność poprzez obniżenie kosztów związanych z kontrolami bezpieczeństwa. Jednym z warunków zachowania bezpiecznego łańcucha dostaw jest posiadanie przeszkolonej kadry.

b) Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne (100h szkolenia + egzamin potwierdzający nabyte kwalifikacje) 

 • Podstawy pracy w sieci.
 • Edytor tekstów
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Bazy danych, projektowanie i stosowanie
 • Grafika prezentacyjna
 • Język SQL
 • Programy graficzne
 • Projektowanie stron www

c)  Kierowca kat. C (230 h szkolenia + egzaminy ), w tym: 

 • Prawo jazdy kat. C (20h teorii + 30h praktyki),
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy (130h teorii + 10h praktyki),
 • przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) + cysterny (40h teorii)
 1.  3 lub 4- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 112 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznieponiższe kryteria:

 • w wieku 21-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 lub 4-miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Biuro Projektu:
ŁĘTOWSKI CONSULTING
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

Partner projektu:

PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

Rekrutacja

Trwa rekrutacja Uczestniczek zainteresowanych udziałem w szkoleniach SPEDYTOR.

Rekrutacja osób zaintersowanych udziałem w szkoleniach KIEROWCY kat. C została zakończona.


Rozpoczął się nabór uczestników do projektu. Planowane przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu w okresie :

 1. Kursy SPEDYTOR: od stycznia 2018 – grudnia 2018r.
 2. kursy KIEROWCY kat. C: od stycznia 2018 – lipca 2018r.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Kontakt: tel.: +48 795 501 719 lub +48 728 450 317
e-mail: tsl@letowskiconsulting.pl

Projekt skierowany jest do 112 osób biernych zawodowo (w tym kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 21-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
 • osoby niepracujące – bierne zawodowo (NIE zarejestrowane w urzedzie pracy) ,
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem wokresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje: 
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o nieuczestniczeniu w kształceniu lub szkoleniu,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową ,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – 5 punktów;
 • osoby pochodzące z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji *– 8 punktów;

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 


*) Wykaz gmin objętych Lokallnym Programem Rewitalizacji:

Będzin; Bielsko-Biała; Bieruń; Blachownia; Bobrowniki; Bojszowy; Buczkowice; Bytom; Chorzów; Chybie; Ciasna; Czechowice-Dziedzice; Czeladź; Czernichów; Czerwionka-Leszczyny; Częstochowa; Dąbrowa; Górnicza; Dąbrowa; Zielona; Gaszowice; Gierałtowice; Gliwice; Goczałkowice-Zdrój; Jastrzębie-Zdrój; Jejkowice; Jeleśnia; Katowice; Kłobuck; Kłomnice; Knurów; Koniecpol; Kornowac; Koziegłowy; Krupski; Młyn; Krzanowice; Krzepice; Lelów; Lędziny; Lipowa; Łodygowice; Miasteczko; Śląskie; Mierzęcice; Mikołów; Mysłowice; Nędza; Ogrodzieniec; Olsztyn; Orzesze; Ożarowice; Pilchowice; Poraj; Psary; Pszczyna; Pyskowice; Racibórz; Radlin; Radzionków; Ruda; Śląska; Rydułtowy; Siemianowice; Śląskie; Siewierz; Sosnowiec; Sośnicowice; Szczyrk; Ślemień; Tarnowskie; Góry; Toszek; Tychy; Wisła; Wodzisław; Śląski; Wojkowice; Woźniki; Zabrze; Zawiercie; Zbrosławice; Zebrzydowice; Żarki; Żory; Żywiec;

Harmonogram

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

 1. Szkolenie „SPEDYTOR” gr 1 -> a_Spedytor gr 1 – harmonogram
 2. Szkolenia „PRAWO JAZDY KAT C” oraz „KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA DLA KAT C” gr 1 ->b_Kierowca gr 1 – harmonogram www
 3. Szkolenia „PRAWO JAZDY KAT C” oraz „KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA DLA KAT C” gr 2 ->c_Kierowca gr 2 – harmonogram
 4. Szkolenie „SPEDYTOR” gr 2 ->d_Spedytor gr 2 – harmonogram
 5. Szkolenia „PRAWO JAZDY KAT C” oraz „KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA DLA KAT C” gr 3 ->e_Kierowca gr 3 – harmonogram
 6. Szkolenia „PRAWO JAZDY KAT C” oraz „KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA DLA KAT C” gr 4 ->f_Kierowca gr 4 – harmonogram
 7. Szkolenia „PRAWO JAZDY KAT C” oraz „KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA DLA KAT C” gr 5 ->g_Kierowca gr 5 – harmonogram
 8. Szkolenie „SPEDYTOR” gr 3 ->h_Spedytor gr 3 – harmonogram dla kursantów

HARMONOGRAM  STAŻY

Harmonogram staży zawodowych realizowanych w ramach projektu – spedytor ->i_harmonogram staży – SPEDYTOR – Branża TSL

Harmonogram staży zawodowych realizowanych w ramach projektu – kierowcy ->j_harmonogram staży – KIEROWCA – Branża TSL

Zapytania ofertowe

19.07.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 04/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „UNITY I BLENDER : TWORZENIE GIER OD PODSTAW” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

04.06.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 03/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

15.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 02/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


10.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 01/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „GRAFIKA KOMPUTEROWA” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


25.02.209 r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 5/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potrwierdzajacym uzyskane kwalifikacje  w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum firm: TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz  Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając, Lider konsorcjum: TSL Szkolenia Monika Kaptur z siedzibą w Jaworznie


15.02.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potrwierdzajacym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


03.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 4/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla uczestników projektuprojektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Grupy CARGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. z siedzibą w Jaworznie.

20.03.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla uczestników projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


02.03.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 3/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum firm: TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz  AVIATION CONSULTING Michał Ratajczak, Lider konsorcjum: TSL Szkolenia Monika Kaptur z siedzibą w Jaworznie.


02.03.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 2/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostawy cateringu dla uczetsników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Mega Pizza Marcin SObiech z siedizbą  w Jaworznie.


21.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego łańcucha dostaw dla uczestników projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


21.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostawy  cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


12.02.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 1/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Centrum Szkoleniowo – Doradcze Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.


02.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL – Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

DOKUMETY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.