Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja; Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 luty 2019 r. do 31 maja 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły służące podniesieniu zdolności 60 uczniów (w tym 20 dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 30.04.2021r.

 

Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają następujące warunki:

➢ Uczenie się w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72 kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych;

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 

Uczestnik projektu jest uprawniony do:

 1. skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach Projektu na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. otrzymywania wszystkich przewidzianych dla niego w Projekcie form wsparcia (na podstawie wskazań/rekomendacji zawartych w IPD),
 3. otrzymania materiałów szkoleniowych i piśmienniczych w trakcie udziału w szkoleniu,
 4. przystąpienia do badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu,
 5. przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie udziału w stażu.

 

Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania następujących świadczeń finansowych:

 1. stypendium stażowego za okres udziału w stażu na zasadach określonych w Regulaminie);
 2. zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji stażu realizowanego w ramach projektu

 

Biuro Projektu:
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
IV Dywizji Wojska Polskiego 72;78-120 Gościno
Godziny pracy:
dni robocze, 08.00-16.00;
Kontakt:
tel. kom. 518 481 636 lub 504 093 121
email: nowajakoscksztalcenia@letowskiconsulting.pl
 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.
 3. Rekrutacja trwać będzie od 01.02.2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 60 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w Regulaminie.
 4. Nabór do projektu ma charakter zamknięty (projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72).
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
 6. osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
 7. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie w § 3,
 2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie w ust. 5.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie w § 3 ust. 3, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

 

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie w § 3 ust. 1,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie w § 3 ust. 3,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków Regulaminu w sposób określony w Regulaminie w § 3 ust. 3 lit. a)

 

Etap 2: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku zajęć specjalistycznych pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli uczniowie ze średnią z przedmiotów zawodowych powyżej 3,5 oraz uczniowie klas ostatnich.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę dziewcząt zakwalifikowanych do projektu oraz listę chłopców zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według kolejności zgłoszeń, osobna lista dla dziewcząt i osobna dla chłopców.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

Jaworzno, 18.05.2021 r.

Wyniki Rozeznania rynku 02/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 02/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z wyborem Wykonawcy  świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego” nr RPZP.08.06.00-32-K003/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja; Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizację usługi powierzono: AVIATION CONSULTING Michał Ratajczak.

 

Jaworzno, 11.05.2021 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie o cenę dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z wyborem Wykonawcy świadczącego przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego” nr RPZP.08.06.00-32-K003/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja; Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

ZAPYTANIE O CENĘ NR 02/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18

Formularz ofertowy do zapytania o cenę nr 02/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18

 

Jaworzno, 05.06.2019 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z wyborem Wykonawcy  świadczącego usługę identyfikacji potrzeb/predyspozycji (doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD) w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego” nr RPZP.08.06.00-32-K003/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja; Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizację usługi powierzono: CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE STANISŁAW BEDNARZ.

 

Jaworzno, 27.05.2019 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z wyborem Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb/predyspozycji (doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD) w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego” nr RPZP.08.06.00-32-K003/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja; Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/RPZP.08.06.00-32-K003/18