Nowy Start

Projekt „Nowy start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 128 osób (78 kobiet i 50 mężczyzn) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);

– osoby niepełnosprawnościami;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

z terenu woj. śląskiego w okresie 01.07.2017-31.12.2018r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Główne rezultaty:

-kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33% – 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem)

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu wynosi: 1 828 043,83 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 912,06 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb Uczestnika,
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich Uczestników,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron,
 • radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych,
 • motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej),
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja IPD)
 1. Wsparcie szkoleniowe:

Dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Katalog szkoleń otwarty – szkolenia będą zamawiane po analizie potrzeb Uczestników Projektu.

 1. Staże/praktyki zawodowe:
 • od 3 do 4 miesięcy (5 dni w tygodniu 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe,
 • staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą oraz Wnioskodawcą/Partnerem,
 • na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu,
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu,
 1. Pośrednictwo pracy:
 • średnio 8h/osobę, liczba spotkań i czas trwania dostosowane do potrzeb Uczestników,
 • pozyskiwanie ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników,
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy,
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Biuro Projektu:
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A
43-600 Jaworzno,

Partner projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Stanisław Bednarz
Bystra Podhalańska 547
34-235 Bystra Podhalańska

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu nadal trwa.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.
Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Kontakt: tel.: +48 505 441 251,
e-mail: nowystart@letowskiconsulting.pl

Harmonogram

Nadal trwa rekrutacja uczestników do projektu.

Odbywją się zajęcia poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

 

Harmonogram szkoleń:

 

Temat kursu: „Sekretarka – asystentka szefa” w terminie  od 5.10.2017 do 8.11.2017

Miejsce realizacji szkolenia: Tychy, ul. Katowicka 202, nr sali 1

 

Temat kursu: „Pracownik biurowy” w terminie od 6.11.2017 do 5.12.2017

Miejsce realizacji szkolenia: Zawiercie, ul. Limanowskiego 19

 

Temat kursu: „ECDL Base” w terminie od 6.11.2017 do 28.11.2017

Miejsce realizacji szkolenia: Częstochowa, ul. Limanowskiego 15

 

Temat kursu: „Profesjonalna recepcjonistka” w terminie od 15.11.2017 do 11.12.2017

Miejsce realizacji szkolenia: Tychy, ul. Katowicka 202, nr sali 1

 

Temat kursu: „Obsług klienta i technik sprzedaży” w terminie od 30.11.2017 do 29.12.2017

Miejsce realizacji szkolenia: Tychy, ul. Katowicka 202, nr sali 1

 

Temat kursu: „ECDL Base” w terminie od 12.12.2017 do 11.01.2018

Miejsce realizacji szkolenia: Częstochowa, ul. Limanowskiego 15

 

Temat kursu: „Sprzedawca magazynier” w terminie od 2.01.2018 do 26.01.2018

Miejsce realizacji szkolenia: Zawiercie, ul. Limanowskiego 19

Zapytania ofertowe

15.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie „Rejestratorka medyczna z administracją biurową”  wraz z egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  ok 15 osób)

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 26_ZO_10_rejestratorka medyczna z administracja

Formularz ofertowy -> 25_Wzory dla Wykonawcow_rejestratorka medyczna z administracja


13.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie komputerowe z zakresu ECDL BASE wraz z egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej 12 osób)

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 24_Zapytanie ofertowe ecdl 3

Formularz ofertowy -> 23_Formularz ofertowy

09.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia  zawodowego z zakresu: „Administracja biurowa i kadrowa” wraz
z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 22_zapytanie szkolenie administracja_7.1.3

Formularz ofertowy -> 21_formularz szkolenie administracja_7.1.3

27.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia  zawodowego z zakresu: „Sprzedawca magazynier” wraz
z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 ->20_zapytanie szkolenie 4

Formularz ofertowy -> 19_formularz ofertowy 4

11.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia komputerowe z zakresu: ECDL BASE wraz z egzaminem dla 13 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 18_zapytanie ecdl 2

Formularz ofertowy -> 17_Formularz zapytanie ecdl 2

28.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu:„Obsługa klienta i technik sprzedaży” wraz
z egzaminem dla 13 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 ->16_zapytanie szkolenie 3

Formularz ofertowy ->15_formularz ofertowy – zapytanie szkolenie 3

02.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu:
a) „Pracownik biurowy” wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 160 godzin
b) „Profesjonalna recepcjonistka” wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 ->14_zapytanie szkolenia 2

Formularz ofertowy ->13_formularz ofertowy szkolenia 2

24.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie komputerowe z zakresu ECDL BASE wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 12_zapytanie ecdl 1

Formularz ofertowy -> 11_formularz_zapytanie ecdl 1


06.10.2017r

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia z tematu: „Sekretarka – asystentka szefa” w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: firmę GRUPA CARGO Sp. z o. o. Spółka komandytowa.


28.09.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który w ramach prowadzonych przez siebie usług przeprowadzi szkolenie z tematu: „Sekretarka – asystentka szefa” dla uczestników/czek projektu.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku szkolenie ->10_rozeznanie sekretarka

Formularz ofertowy -> 9_formularz ofertowy sekretarka


08.09.2017r

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: firmę TSL Szkolenia Monika Kaptur.


31.08.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa indywidualnego.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku badania -> 8_rozeznanie sala

Formularz ofertowy ->7_formularz rozeznanie sala


28.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: MEGA PIZZA Marcin Sobiech.


23.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Specjalistyczna Praktyka Lektarska „MEDIPRO” dr n. med. Jarosław Kóska.


14.08.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi badania lekarskie uprawniające uczestników projektu do udziału w szkoleniach zawodowych oraz stażach.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku badania -> 6_rozeznanie badania

Formularz ofertowy ->5_formularz badania


08.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej:

 1. Usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta)
 2. Usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TC KOCHAN RAFAŁ TRAINING&CONSULTING .


07.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który zapewni catering dla uczestników szkoleń.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 -> 4_zapytanie catering

Formularz ofertowy -> 3_zapytanie catering_formularz ofertowy


20.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 ->2_Zapytanie_doradca klienta i pośrednik pracy_NS

Formularz ofertowy -> 1_Załączniki 1-4

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz rekrutacyjny -> Formularz rekrutacyjny_Nowy start

Oświadczenia Uczestnika Projektu -> Oświadczenia Uczestnika Projektu_Nowy start

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie -> REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nowy start

Wzór umowy z uczestnikiem projektu -> wzór umowy z uczestnikiem projektu Nowy start

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.