Katalog potrzeb zawodowych

Projekt „Katalog potrzeb zawodowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm:

KAMEA Paweł Kozarzewski

oraz

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 r. do 28.02.2020 r.

Celem Projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 50 osób (30 kobiet oraz 20 mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym z niepełnosprawnościami, bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy z terenu województwa podkarpackiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki;
 2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych;
 3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy;
 4. Stworzenie Uczestnikom/Uczestniczkom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego;
 5. Objęcie Uczestników/Uczestniczek wsparciem w postaci pośrednictwa pracy.

Wartość Projektu wynosi: 749 585,93 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 599 668,75 PLN

W ramach Projektu, dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, przewidziane jest następujące bezpłatne wsparcie:

Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Wstępna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb po procesie rekrutacji średnio 6 godzin zegarowych/1 Uczestnik/Uczestniczka Projektu – liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z doradcą zawodowym dostosowane do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

ZAKRES:

 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji jego potrzeb;
 • opracowanie i objęcie Indywidualnego Planu Działania wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu;
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy;
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej;
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron;
 • radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych;
 • motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach;
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej);
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja Indywidualnego Planu Działania).

Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

W Projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych Indywidualnych Planów Działania kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji (kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową danego Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy).

Wysokiej jakości szkolenia umożliwią Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku pracy, co ograniczy liczbę mieszkańców regionu pozostających bez zatrudnienia.

Staże/praktyki zawodowe:

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie będzie realizowane dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, u których udział w stażu/praktyce zawodowej zostanie wskazany jako niezbędny w Indywidualnym Programie Działania oraz będzie zgodny z zakresem odbytego w ramach Projektu szkolenia.

Czas trwania stażu/praktyki zawodowej wynosi od 3 do 6 miesięcy na osobę 8h/dzień (7h w przypadku osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Pośrednictwo pracy:

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma za zadanie przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 ofert dla każdego Uczestnika/każdej Uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Pośrednictwo pracy zostanie ustalane indywidualnie z pośrednikiem, średnio 6h/os. (zegarowych) dostępność w całym okresie udziału w Projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

Zakres pośrednictwa pracy:

 • pozyskiwanie ofert pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami;
 • przedstawienie min.3 oferty pracy każdemu UP wolnych od dyskryminacji w wynagrodzeniu (działanie na rzecz równości płci);
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy;
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 50 osób  zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do Projektu);
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy);
 • niekształcących się (w trybie dziennym);
 • zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie;
 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń;
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu;
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na doradztwo zawodowe, szkolenia;
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi podczas uczestnictwa w stażu

W ramach Projektu zostały zaplanowane dla Uczestników/Uczestniczek 3 lub 6 -miesięczne  staże zawodowe.

 • dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych;
 • każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu;
 • wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy;
 • Uczestnikom/Uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Biuro Projektu:
ul. Bardowskiego 1c; 35-005 Rzeszów

Godziny pracy:
dni robocze w godzinach:
od 8.00 do 16.00;

Lider Projektu:

KAMEA Paweł Kozarzewski
20-601 Lublin
ul. Tomasza Zana 13/29

Partner Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno
ul. Zdrojowa 30A

Rekrutacja

Warunki przystąpienia do projektu:

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • posiadanie wykształcenia maksymalnie ponadgimnazjalnego (poziom wg ISCED: 3)
 • zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 50 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału
   w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:

   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających
    z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy oraz wszelkie oświadczenia związane z przystąpieniem do projektu muszą być podpisane również przez opiekuna prawnego.

 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi,
   o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria):

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
  się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu wskazanych
  w § 2 ust. 8.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie od 02.2019 r. 01.2020 i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 50 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3) przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: katalogpotrzebzawodowych@letowskiconsulting.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:
 1. Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:
  1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w § 3,
  2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 5.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 3, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w § 3 ust. 3 lit. a),

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 1. Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:
 1. ocena przynależności do poszczególnych grup, tj. osób z niepełnosprawnością i/lub miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich*.

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoby z niepełnosprawnością  – 2 punkty
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze * – 3 punkty

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

Zapytania ofertowe

10.09.2019r. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 07/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

14.08.2019r. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 06/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RR nr _6_szkolenie G4_

RR nr _6_szkolenie G4_załączniki


 

30.07.2019r. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 05/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RR nr _5_szkolenie G3_

RR nr _5_szkolenie G3_załączniki


 

19.07.2019r. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 04/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RR nr _4_szkolenie G2


 

17.06.2019r. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 03/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
RR nr _3_szkolenie G1


 

28.05.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-18-0066/18 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę obejmującą dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  pt. „Katalog potrzeb zawodowych” nr POWR.01.02.01-18-0066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Załączniki do pobrania

Regulamin Katalog Potrzeb Zawodowych-> Regulamin Katalog Potrzeb Zawodowych

Formularz rekrutacyjny -> Formularz rekrutacyjny_KATALOG POTRZEB ZAWODOWYCH